Konference mládeže 2019

Praha 29. - 31. 3. 2019

 
 

Na ramenou obrů

Křesťanský život není jen já a Bůh. Jako křesťané 21. století stojíme v dlouhé linii zbožných lidí, kteří nás ve víře předešli a víru nám předali. O mnohých se můžeme z historie dozvědět více a sledovat práci Ducha Svatého v jejich životech. Ač se však máme hodně co učit od různých osobností historie, všichni obři církevní historie byli jen lidé, proto je naším absolutním příkladem Kristus. Přáli bychom si, aby vás konference nadchla k vědomí, že jsme součástí něčeho mnohem většího, než si možná myslíme. Naším přáním je také, aby vás konference nadchla k naslouchání obrům, kteří jsou ve vašich sborech, rodinách a komunitách.


 

Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus
je tentýž včera i dnes, i na věky.
Hebrejům 13:7-8

 

 

Registrace byla ukončena 17. 3.

V případě zájmu osobně na JorHaller@gmail.com

 

Jako hlavní řečník nám poslouží Michal Klus ze SCEAV. Na třech setkáních se bude zamýšlet nad biblickými obry: Marie, Pavel a Petr.

Semináře

Aurelius Augustin
Čistá duše
Řečník: Marek Macák

Život Augustina je skvělým příkladem toho, jak Bůh najde člověka a jak člověk odhalí svému Pánu každé zákoutí své duše, své minulosti i svých skutků a nadějí. A že měl Augustin o čem mluvit, psát a modlit se! Jeho klikatá cesta, slepé uličky, bloudění všeho druhu, nakonec Nejvyššímu nebyly překážkou, aby z tohoto muže udělal obra, na jehož ramenou stojí Jeho církev i celá západní společnost. Seminář posluchačům poodhalí, jak tento zmatený muž našel čistou duši, když se nalezl v Boží náruči.

Dietrich Bonhoeffer
Odvaha křesťana v opozici
Řečník: David Živor

Odvaha je slovo, které nás inspiruje; obzvlášť, když za ním vidíme příběh člověka, který jeho význam doložil svým životním příkladem. Jedním z těchto lidí byl pro mě Dietrich Bonhoeffer; muž, kterému svědomí nedovolilo mlčet a přihlížet utrpení druhých. Muž, který stál na ramenou obrů víry, aby se jedním z těchto obrů stal i pro nás. Muž, který se odvážil postavit proti většině, která v jeho době podporovala církev stojící za Hitlerem. Muž, který se odvážil založit společenství lidí, jež se odmítli poklonit vůdci. Muž, který se odvážil zapojit do operace Valkýra s cílem zastavit zlo, přestože ho to mohlo stát život. A za spiknutí, jež bylo za posledním pokusem o atentát na Hitlera, skutečně zaplatil svým životem 9. dubna 1945, měsíc před koncem II. světové války. Kdo byl Dietrich Bonhoeffer? Jaká byla jeho víra? K čemu nás muže inspirovat i mnoho let po jeho smrti? Pojďme společně podniknout dobrodružnou cestu nejen do jednoho napínavého a inspirujícího životopisu, ale především do Písma, které tohoto muže vedlo k radikálním skutkům víry.

Balthasar Hubmaier
Boží pravda mě pozvedá v mých pádech
Řečník: Pavel Coufal

Balthasar Hubmaier je významný teolog a kazatel novokřtěneckého hnutí 16. století a pro mě také upřímný Boží muž. Portrét jeho života není jako dokonalá fotografie, uměle vytvořená ve Photoshopu. Byl odvážný ve víře, ale pod tlakem nepřátelského okolí někdy kolísal. Znovu však získával sílu u Krista, Pravdy, o které prohlašoval, že ji nelze zabít. Svůj zápas dobojoval do vítězného konce. Co ty? Máš pocit, že se musíš tvářit jako dokonalý křesťan? Zápasíš někdy s pochybnostmi? A když padáš, máš pocit, že jsi už naprosto odepsaný a nepoužitelný? - Pojďme o tom mluvit a hledat odpovědi pro svůj život.

Mikuláš Ludvík Zinzendorf
Zápal pro misii
Řečník: Jaroslav Pleva

 Muž, který v Herrnhutu - Ochranově - poskytl azyl vyhnancům pro víru a tak umožnil přežití a pokračování české reformační církve Jednoty bratrské. Muž, který převzal Komenského štafetu a díky kterému se misionáři Obnovené Jednoty bratrské - Moravské církve - stali zakladateli moderní křesťanské misie. Takové, která není založena na civilizační nadřazenosti a převálcování „divochů“, ale která s pokorou a láskou přináší zvěst o Boží lásce těm, kterými tehdejší církve opovrhovaly a nepovažovaly je vůbec za lidi - černým otrokům, indiánům, aboridžincům, eskymákům a křovákům. Co mezi ně přivedlo bohatého mladíka ze šlechtické rodiny s kariérní budoucností u královského dvora? Co činilo Zinzendorfa velkým a díky které vlastnosti se stal Božím nástrojem evangelizace a novátorem a průkopníkem misie? Zinzendorf hořel pro misii. Byl nadšený, zapálený, horlivý.

John Bunyan
Pravdivost a upřímnost
Řečník: Benjamín Železník

John Bunyan byl baptistický kazatel v Anglii 2. poloviny 17. století. Během šedesátiletého života napsal mnoho spisů a teologických pojednání. Nejvýznamnější z nich je jistě Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího (1678). Na několika příkladech si ukážeme, jak Bunyan, vzdělán Biblí a bohatými životními zkušenostmi - i utrpením a žalářováním - dobře rozuměl slabostem, sebeklamům a licoměrnosti lidské povahy, jak pronikavě vykresluje různé charakterové typy, které zastupují alegorické postavy s náznakovými jmény. V semináři se chci zaměřit na pravdivost a poctivost Bunyana - k sobě samotnému na prvním místě - a též na naléhavé svědectví jeho Poutníkovy cesty o drahé milosti jako jediné skutečné Boží milosti (jak o ní psal D. Bonhoeffer) v protikladu k obecně rozšířené a v církvi stále se uchycující laciné milosti.

Mistr Jan Hus
Život v pravdě
Řečník: Ondřej Tláskal

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, náboženský myslitel, kazatel, reformátor a jedním z prvních reformátorů římskokatolické církve. V mládí sice toužil především po materiálním zabezpečení a váženosti mezi lidmi, proto také pilně studoval na kněze. Později se však "setkal s Kristem" zakusil Boží lásku a „obrátil se“. Souběžně s působením na pražské univerzitě se Mistr Jan Hus začal věnovat i dráze duchovního. V kázáních se věnoval duchovní čistotě, charakteru pána Ježíše Krista k jeho následování i kritice tehdejší římskokatolické církve a nabádal k její reformě. Římskokatolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Poté byl povolán na Kostnický koncil a římskokatolická církev chtěla, aby odvolal své učení. Na hranici odmítl odvolat své učení s těmito slovy:
Bůh jest mi svědek, že to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, jsem ani neučil ani nekázal, nýbrž předním úmyslem mého kázání anem jiných mých skutků neb písem bylo, abych jen mohl odvrátit lidi od hříchu. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil psal a kázal, ze slov a výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci zemříti.
Je pro nás Husovo celoživotní úsilí o pravdu aktuální i dnes?

Martin Luther
Umění zdravě se vytočit
Řečník: Zbyšek Kaleta

Nelze jednoduše popsat všechny Lutherovy charakterové vlastnosti. Byl hodně silnou a členitou osobností. Byl umanutý, tvrdohlavý, uměl být ale mírný a milý, byl až nepochopitelně otevřený, neskutečně pracovitý, vtipnost přecházela občas do sžíravé ironie, jeho odvaha hraničila s lehkomyslností, mezi přátelstvím, nevraživostí a absolutním odmítnutím byly občas jen velice tenké hranice. Ale pokud máme vybrat jednu vlastnost, tak snad tuto: Když objevil něco špatného, když na něco přišel, rozohnil se, rozpálil doběla a začal jednat. Byl to moment, kdy přestal počítat s dopady svého jednání a  nemínil kalkulovat, kdo a kolik za to zaplatí.

Leonard Ravenhill
Život v modlitbě
Řečník: David Piksa

„Nikdo není větší než jeho modlitební život,“ bylo heslem Leonarda Ravenhilla, evangelisty, který svým kázáním zasahoval svědomí posluchačů; až tak, že i ve 20. století lidé veřejně vyznávali své hříchy. Jeho důraz na modlitbu usvědčuje i dnes mnohá svědomí, poslechněte si ho: „Modlitební setkání vymírají z našich sborů. Svým přístupem k modlitbě sdělujeme Bohu, že to, co bylo započato Duchem, můžeme dokončit tělem.“

Corrie ten Boom
Poslušnost
Řečník: Ester Kvasňovská

Corrie ten Boom za války pomáhala židům. Dostala se do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde zemřeli členové její rodiny. Později pomáhala obětem války a zvěstovala Pána Ježíše Krista po celém světě. Jak s tím souvisí poslušnost? Je poslušnost “out”, nebo má nějaký význam v našem životě?

Basil Veliký
Víra jedná skrze lásku
Řečník: Erik Poloha

Basil žil v dnešním Turecku ve 4. stol., v době, kdy se církev vypořádávala s arianismem, tedy řešila Božství Pána Ježíše Krista. On sám se věnoval nejen bojům s herezemi, ale i chudým a nemocným, kterým nechal vystavět nejdříve hospic, později přibyly další budovy. Dnes bychom komplex  nazvali nemocnicí a sociálním bydlením. Sám ačkoliv byl vzdělaný a pocházel z bohaté rodiny, žil dobrovolně prostým životem, sloužil lidem, později se stal arcibiskupem v Cesareji.

Jan Ámos Komenský
Tah na bránu
Řečník: Jaroslav Pleva

Jeden z největších světových myslitelů a filosofů, vizionář a politik, pedagog - „Učitel národů“, teolog a kazatel s pastýřským srdcem, biskup a představitel církve, vědec, spisovatel, lingvista, skladatel písní… Zároveň člověk těžce zkoušený: celý život na útěku, mor mu zahubil manželku a dvě děti, několikrát přišel o veškerý majetek, při požáru mu shořela většina spisů i poznámek. Jeho politická jednání s vládci evropských zemí neuspěla a pokusy zajistit pro české země mír a náboženskou svobodu ztroskotaly… V anketě Největší Čech obsadil čtvrté místo před Husem, Žižkou i svatým Václavem. Co ho činilo velkým a díky které vlastnosti dosáhl ve všem, na co se zaměřil, excelence a vynikajících výsledků? Komenský měl tah na branku. Byl cílevědomý, vytrvalý a nikdy se nevzdával.

Elisabeth Elliottová
Obětavá služba - seminář pro dívky
Řečník: Marylin Farníková

Elisabeth Elliottová byla křesťanskou autorkou, řečnicí a misionářkou v Ekvadoru. V roce 1956, byl její manžel, Jim Elliott, zabit spolu s dalšími čtyřmi misionáři, při snaze sdílet evangelium nebezpečnému kmenu Huaorani. O několik let později Elisabeth a její malá dcera strávily dva roky s tím stejným kmenem. Co ji vedlo ke službě tomuto samému lidu, který zabil jejího manžela? Po jeho smrti, Elisabeth řekla Bohu: “Pane, pokud je něco, co chceš abych udělala pro kmen Huaorani, jsem k dispozici.” Při misijní práci, psaní a přednášení si Elisabeth dala za životní cíl, být služebnicí Páně. V listu Římanům 12:1 apoštol nás Pavel vybízí, abychom také sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť” – to je naše pravá bohoslužba. Co ještě říká Bible o obětavé službě a co se můžeme naučit ze svědectví Elisabeth Elliotové?

Jim Elliot
„Svatá“ tvrdohlavost
Řečník: Marek Žitný

Jim Elliot patří k těm Božím služebníkům, kteří když pocítili povolání do služby, vydali se splnit svůj úkol, ať to stojí, co to stojí. Toužil znát Boha zblízka a naplno mu sloužit. Klíčové pro něj bylo, být tam, kde ho chce mít Bůh a to někdy i přes obavy blízké rodiny a přátel. Vědomí Božího úkolu ho dovedlo až do Ekvádoru k divokým indiánům z kmene Auca, kteří byli známí jako krutí zabijáci. 8.ledna 1956 byl ve svých 28 letech zabit i se svými čtyřmi přáteli při snaze předat indiánům evangelium. Na Jimově životě můžeme vidět, že když jsme na místě, kde nás Bůh chce mít, tak ani takový zdánlivě krutý neúspěch není pro Boha neúspěchem, ale počátkem něčeho velkého. Nechme se inspirovat Jimovým důsledným hledáním Boží vůle pro jeho život a neméně horlivým naplněním svěřeného úkolu.

Smith Wigglesworth
Víra která jedná
Řečník: Šimon Piksa

Nestudoval teologii, za celý život nenapsal jedinou knihu, a kromě Bible ani jinou nepřečetl. Přesto je dnes o něm knih spousta. Neuběhlo 15 minut, aniž by si četl písmo nebo se modlil a to za všech okolností. Dokonce ani svůj život nechtěl psát rukou vlastních rozhodnutí, tak svěřil svůj život Bohu jako nepopsaný list papíru. Čím je tento muž tedy zvláštní? Vlastně ničím, jen se rozhodl žít život v plnosti a hojnosti, který nám přišel Ježíš vydobýt na kříži. Jeho život je strhujícím příběhem o Boží milosti a o víře, která jedná. Stal se pocestným kazatelem, když se odvážil věřit božím zaslíbením. I přes všechna svědectví o Božím uzdravením a skutky víry Smith směle vyznává: „Radši uvidím jednoho hříšníka, který činí pokání, než stovky uzdravených.“ Jediným motorem, který hnal tohoto muže je, láska k Bohu, k Jeho Slovu a k lidem.

Rozdělení seminářů

Blok A
Jan Ámos Komenský - Jaroslav Pleva - velký sál (sbor)
Aurelius Augustin - Marek Macák - malý sál (sbor)
Leonard Ravenhill - David Piksa - tělocvična (zš)
Elisabeth Elliottová - Marylin Farníková - jídelna (zš)
John Bunyan - Benjamin Železník -  třída (zš) 

Blok B
Mikuláš Ludvík Zinzendorf - Jaroslav Pleva - velký sál (sbor)
Martin Luther - Zbyšek Kaleta - malý sál (sbor)
Jim Elliot - Marek Žitný - tělocvična (zš)
Balthasar Hubmaier - Pavel Coufal - jídelna (zš)
Corrie ten Boom - Ester Kvasňovská - třída (zš) 

Blok C
Basil Veliký - Erik Poloha - velký sál (sbor)
Mistr Jan Hus - Ondřej Tláskal - malý sál (sbor)
Smith Wigglesworth - Šimon Piksa - tělocvična (zš)
Dietrich Bonhoeffer - David Živor - jídelna (zš)


Plánovaný program

ProgramOBR.png
 

Místo

 
 

Škola

 
 

Pro další informace pište na JorHaller@gmail.com

 
 
SKCistaWeb.jpg